Pracovní úrazy

72680-article-ohthk.jpgNejprve je nutné vysvětlit pojem pracovního úrazu. Je potřeba odstranit letité mýty našich zaměstnanců a zaměstnavatelů:

1) Úraz v pracovní době a na pracovišti je zákonitě úrazem pracovním:

Tak to je chybné tvrzení. Musí být totiž podle Zákoníku práce nastolena jedna podstatná podmínka. Pracovní úraz se totiž musí stát při plnění pracovních úkolů a nebo v přímé souvislosti s nimi. Z této definice jednoznačně vyplývá, že nerozhoduje ani pracovní zařazení postiženého a ani místo a čas úrazu. Musíme si totiž uvědomit, že najdeme velké množství případů, kdy úraz na pracovišti a v pracovní době nebude pracovním úrazem (např. vaření si kávy pro vlastní potřebu) a naopak, kdy úraz mimo pracoviště a mimo pracovní dobu bude úrazem pracovním (např. nařízená návštěva pošty zaměstnavatelem po pracovní době).

2) Úraz si zaměstnanec zavinil sám a proto je to úraz nepracovní:

Opět hrubá chyba, tentokráte nejčastěji na straně zaměstnavatelů. Pokusím se situaci zjednodušit. Podle bodu 1) je rozhodující, zda se úraz stal při plnění pracovních úkolů nebo ne. To jestli si zaměstnanec přivodil pracovní úraz tím, že porušil nějaký jemu známý právní předpis, má vliv pak na výši jeho odškodnění.

 

 

Povinnosti zaměstnavatele při hlášení pracovním úrazu

43401-article-jispv.jpgOpět si dovolím situaci zjednodušit. Před tím, než se pustím do výčtu povinností, odkážu k prostudování Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kde najdete vše potřebné. Ale protože se neustále potýkám s nepochopením tohoto předpisu a s ustanovením Zákoníku práce, pojďme ukázat na základní kroky, na které by zaměstnavatel neměl zapomenout. Současně jsem do tohoto výčtu zahrnul i nejčastější chyby ze strany zaměstnavatelů. Ještě jedna důležitá poznámka - adresy potřebné k odeslání záznamu o úraze najdete níže, potřebné formuláře si pak můžete stáhnout z odkazu ke stažení z tohoto webu a konečně k sepsání úrazu si vás dovolím odkázat do aplikace Knihy úrazů ONLINE, dostupné z výše uvedeného odkazu na těchto stránkách, nebo zde. U zaměstnavatele by neměla chybět kniha úrazů přístupná zaměstnancům po celou dobu směny

  • U PÚ bez pracovní neschopnosti stačí zápis do knihy úrazů a postižený má nárok na bolestné
  • Zaměstnavatel by měl sepsat záznam o úraze do 5 dní od jeho nahlášení
  • Jedno vyhotovení záznamu o PÚ předáváme postiženému
  • Zaměstnavatel odesílá záznamy o PÚ (vyjma smrtelného úrazu)do 5. dne následujícího měsíce místně příslušnému SUIP , místně příslušné zdravotní pojišťovně postiženého a jste-li malá organizace, tak i místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení
  • Zákonné pojišťovně (Kooperativa pojišťovna a.s. nebo Česká pojišťovna a.s.) záznam o úraze odesíláme až po vyplnění všech formulářů, tedy nejdříve po ukončení pracovní neschopnosti postiženého.  V sekci ke stažení by mohl být pomůckou soubor lhůtník PÚ.
  • V případě hospitalizace postiženého v nemocnici nad 5 dní musíme uvědomit, nejlépe telefonicky SUIP a v případě podezření na spáchání trestného činu i Policii ČR - v případě smrtelného úrazu hlásíme oběma institucím okamžitě. U obou typu úrazů lze očekávat kontrolní činnost ze strany SUIP.
  • Pozor! Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, je nutné je informovat o každém PÚ a konzultovat s nimi případné krácení odškodnění.

Jsem velmi často dotazován, jaký je postup u hlášení pracovního úrazu cizího zaměstnance, který se z vědomím zaměstnavatele pohybuje po jeho pracovišti. Podle současného ustanovení právního předpisu se úraz zapisuje do knihy úrazů toho pracoviště, kde k úrazu došlo bez dotčení dalších povinností evidence a registrace pracovních úrazů, které má zaměstnavatel příslušného postiženého zaměstnance.

Pozor: Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. současně nově ukládá, co minimálně musí obsahovat zápis v knize úrazů. Stávající knihy úrazů, které jsou na trhu a byly vyrobeny podle požadavků předchozích předpisů tím pádem již nevyhovují.

Důležité adresy k hlášení pracovních úrazů

1. Kontakty na SUIP

Oblastní inspektorát práce

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
se sídlem v Plzni
Vedoucí inspektor: Ing. Miroslav Duchek
Tel. +420 377 422 744

Kontakty na inspektoráty ostatních oblastí

2. Kontakty na pojišťovny:

Kooperativa pojišťovna a.s.

Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy

28. října 150
P.O. BOX 4
700 39 Ostrava

Tel. +420 595158223

Systém hlášení pracovního úrazu
Zákonné pojištění zaměstnavatelů

Pro případnou odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnancům při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání (věcná škoda, bolestné, ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, náhrada za ztrátu na výdělku) jsou zaměstnavatelé pojištěni.

Každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí odvádět příslušné pojišťovně pojistné pro případ škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Zaměstnavatelé jsou pojištěni buď u České pojišťovny, a.s. nebo u Kooperativy, pojišťovny, a.s. (U České pojišťovny, a. s. jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěni jsou i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů. U Kooperativy, pojišťovny, a. s. jsou pojištěni ostatní zaměstnavatelé.) Tato povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce. Na pojištění proto zaměstnavatelé neuzavírají smlouvu; rozhodnou skutečností pro vznik pojistného vztahu je vznik pracovně-právního vztahu. (Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.)


Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště). Pojistné si vypočítává sám zaměstnavatel! (Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije zaměstnavatel sazbu uvedenou v příloze k vyhlášce č. 125/1993 Sb., v platném znění, určenou pro příslušnou kategorii zaměstnavatele stanovenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. (Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné, zaplatí zaměstnavatel první pojistné zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí.) Nebylo-li pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.


Zaměstnavatel pak má právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce (k tomu viz heslo: Bolestné a Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání).
Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovně-právního vztahu na jiného zaměstnavatele (k tomu viz heslo: Přechod práv a povinností z pracovně-právních vztahů), má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel.